YÖNETİM YAKLAŞIMI

İş Etiği
Verusa Holding faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve kamuya açıklanmış Verusa Holding ‘’İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar’’ çerçevesinde yürütür.

Etik Kurallar, şirket ve tüm çalışanların; müşteriler, tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuş, insan haklarına saygı temelinde yasalara uyum, doğruluk ve dürüstlük prensiplerine dayanır.

Politikamızda yer alan Etik Kurallar; şirket politikaları ve kurumsal değerlerimizle bütünlük içerir ve tüm Verusa Topluluğu çalışanlarını, Yönetim Kurulu üyelerini, mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler,  iş ortakları ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kapsar. Bahsi geçen tüm paydaşlarımızdan Etik Kurallar’a uymalarını bekleriz.

Çalışanlarımız Etik Kurallar konusunda, gerektiğinde üst yöneticilerine veya ilgili insan kaynakları yöneticisine danışabilir, Etik Kurallar’ın ihlaline ilişkin herhangi bir durumda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda söz konusu durumu Verusa Etik Hattı’na e-posta ile (etikhat@verusa.com.tr) ya da (0212 290 74 90) numaralı telefon ile bildirimde bulunabilirler.

Verusa Holding İnsan Kaynakları ve Etik Kurallar Politikası

Verusa Holding ve Verusa Grubu’nu oluşturan bağlı şirketleri ticari faaliyetlerini dürüst ve ahlaka uygun olarak yerine getirmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Bu nedenle, faaliyetlerimiz esnasında ulusal kanunlar ve kapsamında bulunulan uluslararası yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine uygun hareket etmek ilkemizdir.

Verusa Holding Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve kamuya açıklanmış Verusa Holding “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’’ Verusa Holding Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Verusa Holding çalışanlarını, mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler, iş ortakları ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kapsar.

Politika kapsamında tabi olduğumuz rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanun ve düzenlemelerine aykırı olarak ticari çıkarlar için herhangi bir kamu görevlisine, siyasi partiye, parti görevlilerine, adaylarına ya da üçüncü şahıslara yolsuz ödeme yapılmasını, ödeme teklif veya taahhüt edilmesini yasaklamaktadır. Bu Politika kapsamında Verusa Holding ve bağlı şirket çalışanlarının rüşvet, bahşiş veya diğer yasadışı ve yolsuz ödemeler yapmaları, teklif, taahhüt ve aracılık etmeleri ve benzer ödemeleri kabul etmeleri yasaktır.

Bu Politika, Verusa Holding Yönetim Kurulu’nca kamuya açıklanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve Verusa Holding İş Etiği Kurallarının ve Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

Politikaya aykırı olan durumlarda ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Verusa Holding Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Risk Yönetimi
Verusa Holding sürdürülebilir büyüme ve paydaşlarına yarattığı değeri ileriye taşımak üzere kurumsal risk yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi ilke edinmiştir. Grup, farklı sektörler ve coğrafyalarda faaliyet göstermenin getirdiği muhtemel finansal, stratejik ve operasyonel riskleri proaktif ve doğru şekilde saptayarak etkin risk yönetimi yapmaktadır.

Yönetim Kurulu’na bağlı Riskin Erken Saptanması Komitesi üzerinden riskler finansal ve finansal olmayan riskler olmak üzere iki grupta sınıflandırılarak yönetiliyor ve raporlanıyor.

Finansal riskler, Grup faaliyetleri nedeniyle oluşan ve periyodik mali tablolarda etkileri görülen piyasa riski (kur riski ve faiz riski), kredi riski ve likidite riskidir.

Finansal risk yönetimi programı, genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Finansal olmayan riskler, hem kurumsal hem de Grup faaliyetleri düzeyinde iç ve dış faktörlerden kaynaklanan riskler olarak ayırılıyor.

Dış faktörlerden kaynaklanan riskler bilgi teknolojileri riski, yeni yasa veya düzenlemelerden kaynaklanan yasal uyum, etik, yolsuzluk ve rüşvet, itibar riskleri, doğal afetler sonucu ortaya çıkabilecek bölgesel riskler, çevresel riskler, politik, ekonomik değişikliklerden ortaya çıkabilecek riskler ve tedarikçilere ilişkin riskler olarak belirlenmiştir.

İç faktörlerden kaynaklanan riskler ise faaliyetlerin veya çalışan sayısının azaltılması sonucu ortaya çıkabilecek riskler, bilgi sistemlerinin ve yedeklemelerin uygulanmasına ilişkin bozulmaların neden olduğu riskler, çalışanların ya da yönetimin değişmesinden kaynaklanabilecek riskler, yeni program veya hizmetlerin uygulanmasından oluşabilecek risklerdir.

Tüm bu risklerin tanımlanması ve alınacak aksiyonlar tespit edilerek risklerin proaktif bir şekilde yönetilmesi sağlanmakta, raporlama ve bilgilendirme tüm Grup içerisinde şeffaf bir şekilde paylaşılarak risk yönetim süreci karar mekanizmalarının bir parçası olmaktadır.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.