SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Verusa Holding’in temel ilkeleri kurumsal yönetim, iş etiği ve kurumsal sorumluluk kültürüdür. Yaptığımız yatırımlarda ve destek verdiğimiz tüm projelerde eşitlik, şeffaflık, çevre ve sosyal sorumluluk ilkeleri ile tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz.

Verusa Grubu’nun vizyonları arasında en önemli faktör olan yenilikçilik ve yaratıcılık kurumsal kültürümüzün vazgeçilmez bir niteliğidir. Bunun da ön koşulu en büyük değerimiz insan kaynakları politikamızda her çalışana adil davranmak, eşit fırsatlar sunmak ve farklılıkları bir değer olarak benimsemektir. Bu kapsamda çalışanların kendilerini daha rahat ifade edecekleri, daha fazla eğitim ve gelişim olanağı bulabilecekleri ve kariyerlerini üst düzey yönetim noktalarına taşıyabilecekleri bir iş ortamı oluşturmaya özen gösterilmektedir.

Verusa Grubu şirketleri, gelecek başarılarının önkoşulu olarak yenilikçi fikir ve teknolojiler ile verimli ve çevre dostu iş süreçleri geliştirir, yatırımlarında insan, toplum ve çevreyi ön planda tutar, çevresel etkilerini yönetir, gelecek nesillerin beklentilerini karşılayan çevreci ve katma değerli ürünler üretir.

Verusa Holding olarak Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında yeni adımlar atmayı ve çevre dostu ekolojik modellerle ülkemize fayda sağlamayı amaçlarken, sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

Verusa Holding ve Grup Şirketlerinde sürdürülebilirlik önceliklerimiz aşağıdaki gibidir;

1-Çevre Dostu Uygulamalar
Grup şirketlerinin en önemli hedefi, sahip olduğumuz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile, tüm faaliyetlerimizde çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak, yatırımlarında insan, toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamaktır.

2-Sosyal Sorumluluk
Verusa Holding ve grup şirketlerimiz yönetim kurulumuzun onayı ile insana değer katan sosyal projelerin içinde yer almak adına, sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet göstermekte, öğrenci bursları, ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacak girişimler ve muhtelif vakıflara bağış yoluyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

3-AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji
Verusa Holding ve grup şirketlerimiz rekabetin giderek arttığı değişen piyasa koşullarında talepleri daha iyi yönetebilmek ve tüm paydaşlara değer yaratan ürün ve hizmet sunmak için faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde Ar-Ge ve inovasyona önem vermekte, ve teknolojik yenilikleri iş süreçlerine adapte etmektedir.

4-İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında faaliyet gösterilen sektörlerdeki riskleri bertaraf eden üretim koşulları oluşturulmakta ve tüm grup şirketlerinde 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı yönetmelikler ve yasal zorunlulukların ötesinde önlemler alınmaktadır.

5-Risk Yönetimi
Yatırımlarımızda kaynak çeşitliliğimiz ile faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak ve paydaşlar nezdinde elde ettiğimiz güveni sürekli hale getirmek için olası riskleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak üzere çözümler geliştirilmektedir. Kurumsal risk yönetimi şirket strateji ve hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülerek, paydaşlarımız ve diğer menfaat sahipleri için en yüksek değer yaratılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda içsel ve dışsal riskleri tespit ve analiz edilmekte ve risk yönetim stratejileri belirlenmektedir. Yönetim Kurulu’nun, başta Risk Yönetimi Komitesi ve şirket içi bölümlerin geri bildirimlerini de değerlendirerek onayladığı politikalar ve belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda, uluslararası standartlarla uyumlu, büyüme ve getiri dengesini gözeten risk yönetimi uygulanmaktadır.

6-İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele
Verusa Holding ve Topluluk şirketleri iç denetim birimleri, paydaşlarına en büyük ölçüde değer üretme sorumluluklarını, tabi oldukları yasal yükümlülüklere uyarak yerine getirmek amacıyla her yıl Risk Yönetimi Denetimi, Finansal Tablolar Denetimi, Mevzuat ve Uygunluk Denetimi, Rüşvet ve Yolsuzluk Denetimi çalışmaları yürütmektedir.

İş etiği yaklaşımımızın temellerinden olan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, itibarımız ve faaliyetlerimizin sorunsuz işlemesi bakımından kritik öneme sahiptir. Sadece kendi bünyemizde değil, topluluk şirketlerimizin tedarikçileri ve bayileri başta olmak üzere iş ortağımız olan tüm paydaşlarımızın bu yaklaşımı benimsemelerini bekliyoruz. Bu bağlamda Verusa Grubu, merkez operasyonların yürütüldüğü Türkiye’nin yanında faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerin yasal mevzuatlarına ve uluslararası ticaretin gerektirdiği standartlara uyum sağlamaktadır. Grup şirketlerinin yönetici ve çalışanları rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikaları ve uygulama süreçleri hakkında eğitimlere tabi tutulmaktadır.
 

Verusa Holding ve bünyesinde bulunan tüm grup şirketleri, sahip olduğumuz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm faaliyetlerinde ve yatırımlarında ön planda tutarak, insan, toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamak amacıyla sürekli olarak verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Şirketlerimiz,

 • İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inancımızla çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile çalışanlarımızın güvenliğini sağlamayı ve korumayı,
 • Çalışanlarımızla etik ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesine dayalı ilişkilerin oluşturulmasını, 
 • Şirketlerimize yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları konusunda ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamayı,
 • Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeyi,
 • Tüm şirketlerimizin faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemeyi ve uygulamayı ve çevre politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi,
 • Faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynak kullanımını en verimli ve etkin hale getirmeyi, atık yönetimi, karbon salınımı ve su tüketimi konularındaki en etkin yönetim uygulamalarını hayata geçirerek çevre üzerinde yaratığımız olumsuz etkileri azaltmayı,
 • Tüm şirketlerimizin faaliyetlerinde ve üretimde kullandığı malzeme ve teknolojilerin, biyoçeşitlilik ve çevre üzerindeki etkilerini, iklim değişiklikleri ile mücadele kapsamında sera gazı salınımını en aza indirecek yöntemleri kullanmayı, ürün yaşam döngüsü çalışmaları ile çevre dostu ürünler üretmeyi,
 • Tedarikçilerimizle çevresel ve sosyal etkileri yönetmek üzere karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi ve sürdürülebilirlik performansımızı arttırmayı,
 • Ticari faaliyetlerde yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı, rüşvet ve haraç dahil, her türlü yolsuzlukla mücadele etmeyi,
 • Kurumsal şeffaflık ilkelerimize paralel olarak sürdürülebilirlik politikamızla ilgili tüm uygulamalar ve gerekli düzenlemeler hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmeyi taahhüt eder.

Verusa Holding ve tüm grup şirketlerimiz için kaliteli ve güvenilir bir marka olma konusunda yürüttüğümüz çalışmalar ışığında, topluma, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ile iş sağlığı ve güvenliğinde riskleri en aza indirgemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmakta ve bu düzenlemelere tüm çalışanların aktif katılımı sağlanmaktadır.

Bu kapsamda tüm grup şirketlerimizde,

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı temel prensip olarak kabul ederiz,
 • Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için yöntemler geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için riskleri belirler ve azaltacak önlemleri alırız,
 • Çalışanlarımız, tedarikçiler ve paydaşlarımızda güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışır, İSG uygulamalarımızı ve politikamızı paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine açık tutarız,
 • Ayrıca, İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı Yönetmelikler gereği; risk değerlendirme analizi, acil durum eylem planı, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurma, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurma konularında yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak ilkesiyle, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı günün koşulları ve gelişmelere göre gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve gelişimi sağlamayı,
 • Sıfır kaza ve meslek hastalığı hedefimizle çalışanlarımıza faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve mevzuaata uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Verusa Holding ve tüm grup şirketlerimiz faaliyet alanlarında güvenilirliği, kalitede sürekliliği ve sektörlerde tutarlılığı ilke olarak benimsemiş ve buradan yola çıkarak,

 • Değişen dünya ve ülke koşullarına göre yatırımlarını ve kaynaklarını çeşitlendirerek rekabetçi piyasalarda lider olmayı,
 • AR-GE, innovasyon ve teknoloji konularında yatırımlarına devam ederken, tüm sektörlerde teknolojik yenilikleri iş süreçlerine adapte ederek şirket performanslarını ve üretimlerde verimliliği arttırmayı,
 • Değişen sektör ve pazar koşullarını sürekli değerlendirerek ve gözden geçirerek riskleri fırsatlara dönüştürmeyi, hedeflerimiz doğrultusunda riskleri etkin bir biçimde yöneterek iş süreçlerinde sürekliliği ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Yürütülen faaliyetlerde kalite yönetim sistemimiz çatısı altında sağlık, can güvenliği, toplum huzuru ve çevreyi korumayı, ulusal ve uluslararası standartlara, yasa ve mevzuat şartlarına uygun davranmayı,
 • İnsan kaynaklarımızın bizim için en büyük değer olduğu bilinciyle, tüm çalışanlarımızın bilgi, eğitim ve sürekli gelişimlerini sağlayarak, kaliteli iş gücümüzün bir parçası olmaktan gurur duydukları lider bir şirket olmayı,
 • İş süreçlerimizde tedarikçilerimizle kalite anlayışımızın gereği olarak uzun dönemli işbirliği ilkesi doğrultusunda çalışmayı ve sürekli gelişmelerine destek olmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde ilgili taraflara ve tüm paydaşlarımıza değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşmayı, şeffaf ve güvenilir bir şirketle çalışma ayrıcalığını sunmayı ve tüm süreçlerde kamuoyu bilgisine açık olmayı taahhüt ederiz.

Verusa Holding ve tüm topluluk şirketleri, sürdürülebilir büyüme prensibimiz, çevreye duyarlı yaklaşımımız ve kalite anlayışımızla yatırımlarımızı insana ve teknolojiye yaparken, kurumsal ve kişisel bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir.

Faaliyetlerimizde bilgi ve teknolojiye dayalı iş sistemlerimiz kritik derecede önem taşımakta,  kurumsal bilgi güvenliği sayesinde şirketlerimize ait bilgilerin sadece yetkili kişilerde kalması ve kurumsal bilgilerin eksiksiz, doğru ve gerektiğinde kullanıma hazır olması sağlanmaktadır.  Bu kapsamda, güvenlik zafiyeti kaynaklı maddi ve manevi zararlar zararlardan kaçınmak ve olası etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Tüm çalışanlarımız, İş Sözleşmeleri’nde değinilen gizli bilgilerin korunması ilkelerine uymak zorundadır.  Şirket bilgilerine erişimi olan üçüncü kişiler ve paydaşlar ile bunlara bağlı destek personeller, Bilgi Güvenliği Ana Politikası’nın genel ilkelerine, diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır. Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri aynı zamanda etik kural ihlalidir ve disiplin cezası sonucunu doğurabilir.

Bu bağlamda Verusa Holding ve tüm topluluk şirketlerimiz ;

 • Bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürekliliğinin ve kontrolünün sağlanmasını,
 • Bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğan risklere maruziyetinin sınırlanmasını,
 • Bilgi güvenliği standartları kapsamının, içeriğinin ve uygulamasının, olası risk düzeyini ele almaya yeterli olmasının ve yasal, yönetmelik, politika ve en iyi uygulama gereklerine uyulmasının sağlanmasını,
 • Kurumsal olarak bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayarak, yasa ve mevzuatlar ile tam uyumu sağlayacağını ve sürdürdüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli olarak iyileştireceğini taahhüt eder.

Verusa Holding ve bünyesinde bulunan tüm grup şirketleri kalite odaklı yaklaşımla hizmet verirken, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerine devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel riskleri ve etkileri azaltmayı hedefleriz. ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Standardı çalışmalarımıza rehberlik etmektedir.

Çevre Politikası kapsamında;

 • Verusa Holding ve grup şirketleri, sürdürülebilirlik önceliklerini merkeze alarak geliştirdiği uygulamalarla çevresel sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmayı,
 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ilişkin sorumlulukları yerine getirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde kullanılan teknoloji, malzeme ve ham maddeler için sağlık, emniyet ve kalite konularında yürürlükteki mevzuat ve standartları uygulamayı,
 • Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevre politikamızı sürekli olarak gözden geçirmeyi ve çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmayı,
 • Çevre performansını hedefler üzerinden ölçmeyi ve sonuçlarını raporlayarak sürekli iyileştirmeyi,
 • İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak üzere enerji verimliliğini artırmayı, sera gazı salımlarının seviyesini en aza indirmeyi ve diğer hava salımlarını da azaltmayı,
 • Enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri seçerek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı ve sürdürülebilirlik performansının iyileşmesine dayalı tüm ürün tasarımlarını desteklemeyi,
 • Atıkları kaynağında azaltmayı, yeniden kullanım ve geri dönüşüm teknikleri uygulamayı ve atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye etmek için gerekli insan, teknoloji ve finansman sağlamayı,
 • Su tüketimini azaltmayı, atık suların seviyesini en aza indirmeyi ve atık suların kalitesini iyileştirmeyi,
 • Faaliyet bölgelerimizde biyoçeşitliliği korumayı,
 • Çalışanlar ve tedarikçilere çevre bilincinin artırılması için eğitimler vermeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizin planlanması ve uygulanması süreçlerinde, çevreyle uyumlu yönetim sistemlerini sürekli izleyerek, ilgili taraf ve kuruluşları da denetlemeyi ve şeffaflık ilkelerimiz doğrultusunda paydaşlarımızın bilgisine açık tutmayı taahhüt ederiz.

Çevre Politikasından sorumlu olan Sürdürülebilirlik Komitesi ile çevre yönetim ekipleri yılda en az 1 kez toplanarak çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirir. Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.

Çevre Politikası kapsamında her yıl güncel performansımızı kamuya açıklarız. Sürdürülebilirlik Raporlaması kapsamında öncelikli konular belirlenirken gerçekleştirilen paydaş analizi ile çevreyle ilgili konularda paydaşların görüş ve beklentilerini öğreniriz.

Verusa Holding Çevre Politikası ile ilgili geri bildirimleri surdurulebilirlik@verusa.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Verusa Holding (“Şirket”) ve bağlı şirketleri (“Verusa Grubu”) ticari faaliyetlerini dürüst ve ahlaka uygun olarak yerine getirmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Bu nedenle, faaliyetlerimiz esnasında ulusal kanunlar ve kapsamında bulunulan uluslararası yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine uygun hareket etmek ilkemizdir.

Şirketimiz, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (“Politika”) ve tabi olduğumuz rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanun ve düzenlemelerine aykırı olarak ticari çıkarlar için herhangi bir kamu görevlisine, siyasi partiye, parti görevlilerine, adaylarına ya da üçüncü şahıslara yolsuz ödeme yapılmasını, ödeme teklif veya taahhüt edilmesini yasaklamaktadır. Bu Politika kapsamında Verusa Holding ve bağlı şirket çalışanlarının rüşvet, bahşiş veya diğer yasadışı ve yolsuz ödemeler yapmaları, teklif, taahhüt ve aracılık etmeleri ve benzer ödemeleri kabul etmeleri yasaktır.

Politikada yer alan ilkeler Verusa Holding ve bağlı şirketlerinde görev yapan tüm çalışanlar, yöneticiler ve satış ya da hizmet temsilcileri, ortak, acente, tedarikçiler, vekil, arabulucu, danışman, ortak girişim ortağı ya da Verusa Holding ve iştirakleri adına hareket eden herkes için geçerlidir. Şirket ve bağlı şirketlerin çalışanları, her ülkenin kamu görevlilerine ve birçok durumda gerçek kişilere yapılacak ödemeler hususunda ülkenin kendine özgü düzenlemeleri olduğunu anlayarak, faaliyet gösterdiği yerlerdeki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele düzenlemelerini bilmek ve bu düzenlemelere uygun faaliyet yürütmekle mükelleftir

Faaliyet gösterdiğimiz ulusal ya da uluslararası alanda bir siyasi parti veya topluluğa herhangi bir nam altında, ayni veya nakdi bağış yapılması, şirket varlıklarının kullanımına izin verilmesi yasaktır.

Şirket ve bağlı şirketlerin işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için herhangi bir nam altında, ayni veya nakdi ödeme yapılamaz.

Şirket ve bağlı şirket çalışanları şirket nam veya hesabına, herhangi bir nam altında, ayni veya nakdi hediye veremez veya ağırlama harcaması yapamaz. Yönetim Kurulu hediye verilebilecek ve ağırlamada bulunulabilecekleri, parasal azami miktarı ve türleri belirleyen hediye ve ağırlama politikası oluşturabilir.

Üst yönetim bu Politikayı ve değişiklikleri kapsam dahilindekilere bildirir. Üst yönetim bu Politika ve yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanun ve düzenlemelerine dair gerekli eğitimi çalışanlara ve bu Politika kapsamındaki üçüncü kişilere sağlamak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Verusa Grubu çalışanları Politikayı ya da yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanun ve düzenlemeleri ihlal etmeleri halinde iş akdinin feshi de dâhil olmak üzere disiplin cezalarına maruz kalacaktır.

Tüm Verusa Holding ve grup şirketleri çalışanları, Politikanın ihlali ya da etik olmadığını düşündükleri durumlarda Verusa Holding Etik Hattı etikhat@verusa.com.tr üzerinden geri bildirimde bulunabilir ya da Hukuk Birimine detaylı olarak raporlamalıdır.

Bilinen ya da şüphe edilen rüşvet, yolsuzluk veya bunlara ilişkin şüpheli durumları bildiren personele karşı misilleme yapılmaz.

Kin, nefret, rekabet ve benzeri nedenlerle iyi niyet kurallarına aykırı olarak bildirim yapan personel hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Politikaya uyumsuzlukları bildirimde bulunanın kimliğinin açığa çıkmamasını sağlayacak bildirim sistemleri mevcuttur.

Şirket’in Hukuk Birimi, Yönetim Kurulu gözetiminde işbu Politikanın idaresi, yorumu ve uygulanmasından sorumludur. Yönetim Kurulu Etik Kuralların, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanmasını desteklemeyi taahhüt eder.

Hukuk Birimi Politikanın etkinliği, uygulanması, Politika ve yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine uyumu hakkında en az yılda bir kez inceleme yapılmasını sağlar ve Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

Hukuk Birimi faaliyetler, düzenlemeler, risk değerlendirilmesindeki gelişme ve değişikliklere göre gerektiğinde veya her durumda yılda bir kez Politikayı gözden geçirerek, gerekli değişiklikleri Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu varsa değişiklik önerilerini değerlendirerek sonuçlandırır.

Verusa Holding (“Şirket”) ve bağlı şirketleri (“Verusa Grubu”), insan kaynaklarının, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inancıyla çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.

Grubumuz, ticari faaliyetlerini insan haklarına saygı temelinde, dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Aynı hassasiyetle,  grubumuz tedarikçilerinden insan haklarına saygı temelinde aşağıdaki ilkelere göre hareket etmelerini bekler.

İnsan Kaynakları ve Etik Kurallar (Politika) doğrultusunda Şirket ve Verusa Grubu faaliyetlerini aşağıdaki ilkeler çerçevesinde gerçekleştirirken, çalışanlardan tam uyum sağlamalarını bekler:

 • İnsan haklarına saygılıdır.
 • Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.
 • İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş akti süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik veya askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmaz, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları iş süreçlerine entegre eder.
 • Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemi ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.
 • İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.
 • Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur.
 • Çalışanlarla etik ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesine dayalı ilişkilerin oluşturulmasını sağlamayı hedefler.
 • Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir.
 • Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeyen eğitim imkanları sağlar.
 • Çalışanlardan şirkete ve paydaşlara ait bilgi ve varlıkların bütünlüğünün korunmasını bekler.
 • Enerji ve su kullanımında özenli davranarak hava ve su emisyonlarında azaltım için çaba gösterir, geri dönüşüm yaparak atık oluşumu azaltır ve iklim değişikliğine karşı katkısını gerçekleştirerek çevre üzerindeki etkilerini önemli ölçüde azaltmayı kararlılıkla sürdürür.
 • Kanun ve düzenlemelere göre içeriği ve kayıt yöntemi belirlenmiş bilgiler, belirlenmiş usullere aykırı, eksik, hatalı veya benzer bir izlenime yol açabilecek tarzda kayıt altına alınamaz, bu yönde talimat verilemez.
 • Çalışanlar kanunen korunması gereken kişisel bilgiler ile şirkete ait ya da şirket kullanımında olan fikri mülkiyet hakları, diğer varlık ve hakları koruyacak, izin verilenler dışındakilere aktarmayacak, kişisel olarak kullanmayacak veya kullandırmayacaklardır.
 • Çalışanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyetinde bulunmak veya üçüncü şahıslara menfaat temin etmek amacıyla henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kullanamaz veya usulüne aykırı olarak açıklayamaz.
 • Çalışanları Verusa Grubu ile çıkar çatışmasına neden olacak hiçbir iş veya faaliyet içinde olamaz. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde derhal üst yöneticiye açıklanmalıdır.
 • Çalışanlar daima kanunlara ve insan hakları konusundaki kanun ve kapsamında bulunulan uluslararası düzenlemelere, etik ilkelere uymak zorundadırlar. Kanun, etik ilkeler, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek ve kurallara uygun hareket etmek konularında azami özeni göstermekle yükümlüdür. Uyumsuzluk halinde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımlar uygulanabilir.
 • Çalışanların Politika’nın ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da Denetim Komitesine bildirmesi gerekir.
 • Çalışanların yaptığı bildirimin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi yasaktır.
 • Etik kurallara aykırı davranışta bulunmayı kabul etmeyen ve iyi niyetle uyumsuzlukları bildirimde bulunan çalışana misilleme yapılmaz veya bu çalışanın herhangi bir şekilde zarar görmesine izin verilmez.
 • Tedarikçilerin ırk, din, cinsiyet, milliyet, yaş, sosyal statü, fiziksel yapı, işe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi ve emeklilik uygulamaları, siyasi görüş veya medeni duruma göre hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamasını, çalışanlarına eşit fırsatlar yaratmasını, ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket etmesi beklenir.
 • Tedarikçilerin düzenlemelerde tanımlanan yaş sınırına göre işçi çalıştırmalarını, zorla çalıştırma ve suistimalin engellenmesi, çalışma saatleri, fazla mesai ve ücretler, sosyal yardımlar ve tatil hakları, sağlıklı ve güvenlikli bir iş ortamını sağlanması ile ilgili düzenlemelere, insan haklarına saygılı, iş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun hareket etmesi beklenir.
 • Politika’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, eğitimlerin verilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermeleri ve uyumun sağlanması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Verusa Grubunda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında olduğunu bildirmekle beraber, Politika’nın uygulanması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleleri yetkilendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi iş yapma biçimi, ilgili düzenlemeler, risk algısındaki gelişme ve değişikler çerçevesinde Politikayı birlikte gözden geçirerek, yapılması gerekli olan değişiklikleri  gerektiğinde veya en az yılda bir kez Yönetim Kurulunun onayına birlikte sunarlar.

Politikada yer alan  “çalışanlar” deyimi çalışanları ve her seviyedeki yöneticiyi kapsamaktadır.

Politikada yer alan ilke, kural ve uygulamalar Yönetim Kurulumuz tarafından düzenlenmiş ve desteklenmektedir.

I. AMAÇ ve KAPSAM
Verusa Holding (“Şirket”) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesinin amacı; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, bu kapsamda politika, hedef ve uygulama planlarını oluşturularak yürütülmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ve Holding'e bağlı şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşım ve çalışmalarının koordinasyon ve uyumluluğunun sağlanmasıdır.

İşbu komitenin belirlediği çalışma esasları, görevler, ilke ve kurallar, Verusa Holding’in dolaylı ya da doğrudan yönetimine iştirak ettiği tüm grup şirketleri, yöneticiler ve çalışanlar, danışman, acente, iş ortakları ve yatırım yaptığı tüm sektörlerdeki tedarikçilerine yönelik uyumlu bir yönetimi kapsamaktadır.

II. KOMİTENİN YAPISI
Sürdürülebilirlik Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapar. Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu’na raporlama yapmakla yükümlüdür.

Komite üyeleri Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Verusa Holding Hukuk Başdanışmanı, İnsan Kaynakları Yöneticisi, İç Denetim Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Verusa Holding Grup Şirketlerinden Acıselsan Acıpayam ve Selüloz Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü ve Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları İş Geliştirme Müdürü olmak üzere (7) üyeden oluşur. Yerine yeni üye seçilinceye kadar, eski komite üyeleri görevlerine devam eder.

Sürdürülebilirlik Komitesi, Komite’ye başkanlık eden Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından temsil edilir.

III. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Komite en az yılda iki kez olmak üzere toplanır, sürdürülebilirlikle ilgili politikaları, yönetim sistemlerini, çalışma esaslarını, ilgili uygulamaları, hedefleri, performans gerçekleşmelerini gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini Yönetim Kurulunun onaylarına sunar, nihai karar Yönetim Kuruluna aittir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır, eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılmaktadır. Kararlar Komite Sekreteryası tarafından tutanak haline getirilerek arşivlenir. Komite Başkanı, alınan kararları Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

IV. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • Verusa Holding’in sürdürülebilirlik strateji, hedef ve politikalarını oluşturmak ve takip etmek,
 • Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek Holding sürdürülebilirlik politikası, hedefleri, uygulama ve çalışma esaslarının düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesini gerçekleştirmek ve gerekli durumlarda Yönetim Kurulu ve CEO’nun onayına sunmak,
 • Holding’in Çevre Politikasının idaresinden sorumlu olarak çevre yönetim ekipleri ile yılda en az bir kere toplanmak, çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirmek, alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek,
 • İklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamak için Holding ve grup şirketlerinin faaliyetlerinde sera gazı emisyonlarını azaltmak üzere projeler hazırlanmasının desteklenmesi ve takip edilmesi,
 • Grup şirketlerinin de dahil olduğu tüm faaliyetlere ilişkin, çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin ve etki boyutlarının belirlenmesi, ölçümü, takibi, kayıt altına alınması, denetimi, raporlanması ve kamuya yapılacak açıklamalara ilişkin gözden geçirmelerin ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Holding ve grup şirketlerinin sürdürülebilirlik hedef ve uygulamalarındaki performans ölçütlerini belirlemek, standartların gelişimine katkıda bulunmak, hedefler doğrultusunda performansı denetlemek ve tüm ilgili birimlerin sürece katılımını sağlamak,
 • Holding sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Holding ve grup şirketleri çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve bu politikaların çalışanlar tarafından içselleştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Verusa Holding’in tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu gerçekleştirmek,
 • Önemli çevresel etkisi olduğunu belirlediği süreç ve faaliyetlere ilişkin kontrol prosedürlerini hazırlamak ve güncellemek, sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili acil durumlara ilişkin iletişim uygulamasını belirlemek ve Üst Yönetim’in onaylarına sunmak,
 • Gerçekleştirilen proje, uygulama ve çalışma çıktılarının Holding'in sürdürülebilirlik politikaları ve beklentileri ile örtüşmesini sağlamak Komite'nin görev ve sorumlukları arasında yer alır.

V. ÇALIŞMA GRUBU YAPISI
Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, etkin ve sistemli şekilde yürütülmesi için sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesine Bağlı Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubunda, İç Denetim Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmak üzere 3 kişi görev yapmaktadır.

VI. ÇALIŞMA GRUBU SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI

 • Çalışma Grubu, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olur.
 • Çalışma Grubu, Komite’nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Çalışma Grubu üyeleri, departmanlarını temsilen Komite çalışmalarına katılır ve katkı sağlar.
 • Çalışma Grubu, Komite’de alınan kararları temel alarak hedef belirlenmesi, tüm sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulanmasının sağlanması, izlenmesi, gerektiğinde revizyonların yapılması ve Komite Başkanına ve Komite’ye raporlanmasından sorumludur.

VII. YÜRÜRLÜK
Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.