İNSAN KAYNAKLARI VE ETİK KURALLAR POLİTİKASI

Verusa Holding (“Şirket”) ve bağlı şirketleri (“Verusa Grubu”), insan kaynaklarının, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inancıyla çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.

Grubumuz, ticari faaliyetlerini insan haklarına saygı temelinde, dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Aynı hassasiyetle,  grubumuz tedarikçilerinden insan haklarına saygı temelinde aşağıdaki ilkelere göre hareket etmelerini bekler.

İnsan Kaynakları ve Etik Kurallar (Politika) doğrultusunda Şirket ve Verusa Grubu faaliyetlerini aşağıdaki ilkeler çerçevesinde gerçekleştirirken, çalışanlardan tam uyum sağlamalarını bekler:

 • İnsan haklarına saygılıdır.
 • Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.
 • İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş akti süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik veya askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmaz, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları iş süreçlerine entegre eder.
 • Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemi ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.
 • İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.
 • Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur.
 • Çalışanlarla etik ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesine dayalı ilişkilerin oluşturulmasını sağlamayı hedefler.
 • Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir.
 • Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeyen eğitim imkanları sağlar.
 • Çalışanlardan şirkete ve paydaşlara ait bilgi ve varlıkların bütünlüğünün korunmasını bekler.
 • Enerji ve su kullanımında özenli davranarak hava ve su emisyonlarında azaltım için çaba gösterir, geri dönüşüm yaparak atık oluşumu azaltır ve iklim değişikliğine karşı katkısını gerçekleştirerek çevre üzerindeki etkilerini önemli ölçüde azaltmayı kararlılıkla sürdürür.
 • Kanun ve düzenlemelere göre içeriği ve kayıt yöntemi belirlenmiş bilgiler, belirlenmiş usullere aykırı, eksik, hatalı veya benzer bir izlenime yol açabilecek tarzda kayıt altına alınamaz, bu yönde talimat verilemez.
 • Çalışanlar kanunen korunması gereken kişisel bilgiler ile şirkete ait ya da şirket kullanımında olan fikri mülkiyet hakları, diğer varlık ve hakları koruyacak, izin verilenler dışındakilere aktarmayacak, kişisel olarak kullanmayacak veya kullandırmayacaklardır.
 • Çalışanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyetinde bulunmak veya üçüncü şahıslara menfaat temin etmek amacıyla henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kullanamaz veya usulüne aykırı olarak açıklayamaz.
 • Çalışanları Verusa Grubu ile çıkar çatışmasına neden olacak hiçbir iş veya faaliyet içinde olamaz. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde derhal üst yöneticiye açıklanmalıdır.
 • Çalışanlar daima kanunlara ve insan hakları konusundaki kanun ve kapsamında bulunulan uluslararası düzenlemelere, etik ilkelere uymak zorundadırlar. Kanun, etik ilkeler, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek ve kurallara uygun hareket etmek konularında azami özeni göstermekle yükümlüdür. Uyumsuzluk halinde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımlar uygulanabilir.
 • Çalışanların Politika’nın ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da Denetim Komitesine bildirmesi gerekir.
 • Çalışanların yaptığı bildirimin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi yasaktır.
 • Etik kurallara aykırı davranışta bulunmayı kabul etmeyen ve iyi niyetle uyumsuzlukları bildirimde bulunan çalışana misilleme yapılmaz veya bu çalışanın herhangi bir şekilde zarar görmesine izin verilmez.
 • Tedarikçilerin ırk, din, cinsiyet, milliyet, yaş, sosyal statü, fiziksel yapı, işe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi ve emeklilik uygulamaları, siyasi görüş veya medeni duruma göre hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamasını, çalışanlarına eşit fırsatlar yaratmasını, ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket etmesi beklenir.
 • Tedarikçilerin düzenlemelerde tanımlanan yaş sınırına göre işçi çalıştırmalarını, zorla çalıştırma ve suistimalin engellenmesi, çalışma saatleri, fazla mesai ve ücretler, sosyal yardımlar ve tatil hakları, sağlıklı ve güvenlikli bir iş ortamını sağlanması ile ilgili düzenlemelere, insan haklarına saygılı, iş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun hareket etmesi beklenir.
 • Politika’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, eğitimlerin verilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermeleri ve uyumun sağlanması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Verusa Grubunda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında olduğunu bildirmekle beraber, Politika’nın uygulanması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleleri yetkilendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi iş yapma biçimi, ilgili düzenlemeler, risk algısındaki gelişme ve değişikler çerçevesinde Politikayı birlikte gözden geçirerek, yapılması gerekli olan değişiklikleri  gerektiğinde veya en az yılda bir kez Yönetim Kurulunun onayına birlikte sunarlar.

Politikada yer alan  “çalışanlar” deyimi çalışanları ve her seviyedeki yöneticiyi kapsamaktadır.

Politikada yer alan ilke, kural ve uygulamalar Yönetim Kurulumuz tarafından düzenlenmiş ve desteklenmektedir.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.